ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle acties georganiseerd door Stichting Beste Nieuwkomer, (hierna afzonderlijk vermeld de ‘Actie’). Door deelname aan een Actie accepteer je deze voorwaarden. De Actie wordt georganiseerd door Stichting Beste Nieuwkomer, gevestigd aan Oudezijds Achterburgwal 237 te Amsterdam.

 

Artikel 1 – Wie kan nieuwkomers aandragen?
1.1. Iedereen die woonachtig is in Nederland en boven de 18 jaar is mag genomineerden aandragen via deze website.

 

Artikel 2 – Wie kan als genomineerde deelnemen?

  • 2.1. Een persoon die gedwongen zijn of haar land moest ontvluchten omdat – om welke reden dan ook – de omstandigheden in het land van herkomst onveilig waren.
  • 2.2. Een persoon die maximaal 10 jaar in Nederland woonachtig is
  • 2.3. Een persoon die een positieve bijdrage levert aan zijn omgeving en de samenleving
  • 2.4. De genomineerde moet minimaal 18 jaar oud zijn
  • 2.5. De persoon mag niet eerder genomineerd zijn voor de Beste Nieuwkomer Spotlight Awards

 

Artikel 3 – Prijzen
3.1. De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Stichting Beste Nieuwkomer zal gerechtigd zijn een andere winnaar te trekken;
3.2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere prijzen;
3.3. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Stichting Beste Nieuwkomer is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

 

Artikel 4 – Kennisgeving van de uitslag
4.1. Winnaars worden per e-mail of persoonlijk op de hoogte gesteld;
4.2. Stichting Beste Nieuwkomer zorgt ervoor dat de prijzen binnen 2 maanden nadat de Actieperiode is afgelopen aan de winnaar(s) worden toegestuurd.

 

Artikel 5 – Gebruik door Stichting Beste Nieuwkomer van ingestuurde content en/of foto’s
5.1. Deelnemers staan er jegens Stichting Beste Nieuwkomer voor in dat hij/ zij volledig rechthebbende is ten aanzien van de gestuurde content en/of foto’s. Deelnemer garandeert derhalve dat de gestuurde content en/of foto’s niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder meer niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Deelnemer zal Stichting Beste Nieuwkomer dan ook nadrukkelijk vrijwaren en schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van bovengenoemde (intellectuele eigendoms)rechten;
5.2. Bijdrages, zoals ingestuurde tekst of foto’s, worden geleverd op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid. Bijdrages zullen niet in strijd zijn met de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer. Deelnemers zullen derhalve geen racistische, seksistische, pornografische, discriminerende, beledigende of lasterlijke bijdrages leveren
5.3. Deelnemers dragen door verzending van de bijdrages naar de websites direct alle daarop rustende rechten van intellectuele eigendom over aan Stichting Beste Nieuwkomer zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Zonodig zullen deelnemers alle benodigde aanvullende medewerking verlenen teneinde genoemde overdracht te bewerkstelligen;
5.4. Deelnemer verklaart door deelname aan de actie dat Stichting Beste Nieuwkomer alle ingestuurde content en/of foto’s geheel of gedeeltelijk op alle mogelijke manieren openbaar mag (laten) maken, waaronder, maar niet beperkt tot, televisie, internet en mobiel, en/of verveelvoudigen op beeld- en/of geluidsdragers waaronder, maar niet beperkt tot, CD en DVD. Stichting Beste Nieuwkomer mag de opnamen en/of foto’s aan derden in licentie geven of commercieel (laten) exploiteren op welke wijze ook. Voorts is het Stichting Beste Nieuwkomer toegestaan passages uit de opnamen en/of foto’s te gebruiken in promotiefilmpjes;
5.5. Voorts stem je ermee in dat Stichting Beste Nieuwkomer gebruik mag (laten) maken van je naam, stem, beeltenis en biografische feiten die je met betrekking tot de opnamen aan Stichting Beste Nieuwkomer hebt verstrekt.

 

Artikel 6 – Algemene bepalingen
6.1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd;
6.2. Stichting Beste Nieuwkomer, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen;
6.3. Stichting Beste Nieuwkomer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt;
6.4. De gegevens die je verstrekt in het kader van deze Actie zullen uitsluitend ten behoeve van bekendmaking van de winnaar(s) worden gebruikt;
6.5. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie kunnen schriftelijk worden gesteld per email naar [email protected];
6.6. Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

 

Artikel 7 – Specifieke actievoorwaarden
7.1. Naast deze Algemene actievoorwaarden, zullen in bepaalde gevallen specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan de betreffende actie. Eventuele Specifieke voorwaarden zullen door Stichting Beste Nieuwkomer bekend worden gemaakt op deze website;
7.2. Voor zover enige bepaling in deze Algemene actievoorwaarden strijdig is of blijkt te zijn met enige bepaling in de Specifieke actievoorwaarden dan prevaleert steeds de bepaling in de Specifieke actievoorwaarden;
7.3. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Specifieke actievoorwaarden.